Algemene voorwaarden

ALGEMENE  VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN MOUS ADVOCATUUR

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Mous Advocatuur te Amsterdam.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdracht

3. Alle opdrachten worden te worden gegeven aan en aanvaard door Mous Advocatuur te Haarlem. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde aan Mous Advocatuur verbonden persoon wordt uitgevoerd. Mous Advocatuur verlangt van haar opdrachtgevers een kopie van een geldig legitimatiebewijs en zal zich in zeldzame gevallen een cliënt uitsluitend de toegang tot het kantoor verlenen na legitimatie op voorhand.

4. Mous Advocatuur is een eenmanszaak (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 53989422) en voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.

5. De werking van de artikelen van de artikelen 7:404 en 4:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek (betreffende persoonlijke opdrachtverlening) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Mous Advocatuur verbindt zich jegens de opdrachtgever tot het inzetten van alle kennis en ervaring die zij bezit, en tot het doen van alle inspanningen die de opdracht redelijkerwijze vergt, met in achtneming van de gedragsregels voor advocaten zoals deze zijn opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Mous Advocatuur kan, gelet op de inspanningsverplichting, geen garantie geven omtrent de afloop of uitkomst van de door haar uitgevoerde werkzaamheden c.q. procedures.

7. Het staat Mous Advocatuur indien noodzakelijk vrij om hetzij vervangingsmogelijkheden hetzij waarneming door externe advocaten voor het optreden in rechte te treffen.

Aansprakelijkheid

6. Iedere aansprakelijkheid van Mous Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerder met het eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

Mous Advocatuur heeft een individuele beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AON Verzekeringen.

7. Mous Advocatuur zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, vooraf overleggen met haar opdrachtgever. Mous Advocatuur zal bij de inschakeling van derden steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten. Daarbij is het kantoor gemachtigd door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Mous Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden.

8. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook voor het geval dat Mous Advocatuur aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden, eveneens indien dit derden betreft die in het buitenland zijn ingeschakeld. 

9. Naast Mous Advocatuur kunnen alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld een beroep doen op onderhavige Algemene Voorwaarden.

10. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Mous Advocatuur binnen zes maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Honorarium en verschotten

11.Tenzij anders overeengekomen, is voor de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten, reis- en verblijfskosten en omzetbelasting (BTW) verschuldigd. Kosten die Mous Advocatuur namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden separaat in rekening gebracht.

12. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Mous Advocatuur jaarlijks voor elk der medewerkers vast te stellen uurtarieven.

13. De kantoorkosten worden gesteld op 5% van het honorariumbedrag. Onder algemene kantoor kosten vallen niet enkel kosten voor papier, telefoon, telefoon, porti, kopieer en e-mail, maar ook overige kosten verband houdende met de serviceverlening in een zaak, alsmede alle kosten die voortvloeien uit de boekhoudverordening van de Orde van Advocaten.

14. Mous Advocatuur is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Restitutie van gelden in depot vindt bij voorkeur giraal plaats. Voor contante restitutie worden externe koerierskosten in rekening gebracht.

15. Mous Advocatuur zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Mous advocatuur declareert in eenheden van zes minuten. Betaling van declaraties dient zonder verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Bij uitblijven van betaling of slechts gedeeltelijke betaling zal het openstaande bedrag eveneens worden verhoogd met 15% buitengerechtelijke incassokosten en 19% BTW over de buitengerechtelijke kosten.

16. Indien de opdrachtgever het gedeclareerde bedrag van Mous Advocatuur in termijnen/gedeelten wenst te voldoen, dient de opdrachtgever daartoe een verzoek te doen aan Mous Advocatuur. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Mous Advocatuur het gedeclareerde bedrag in termijnen of gedeelten te voldoen.

Derdengelden

17. Gelden die ten behoeve van de opdrachtgever worden ontvangen, worden zoveel mogelijk ontvangen op de rekening van de Stichting Derdengelden Mous Advocatuur en zo spoedig mogelijk als mogelijk overgemaakt aan de rechthebbende.

Beëindiging opdracht

18. Zowel de opdrachtgever als Mous Advocatuur kunnen een opdracht beëindigen door schriftelijke mededeling aan de ander. Mous Advocatuur heeft in dat geval het recht om het dossier van de opdrachtgever onder zich te houden totdat deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Mous Advocatuur zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van de opdrachtgever afkomstige en eventuele gerechtelijke stukken oer gewone post retourneren en het dossier archiveren.

19. Gelet op de inhoud van punt 18 uit deze algemene voorwaarden behoudt Mous Advocatuur zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen.

20. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

Publiciteit

21. Met inachtneming van de Verordening op de Publiciteit van de Orde van Advocaten staat het Mous Advocatuur vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Voorgaande geldt ook na beëindiging van de zaak, waarbij zulks zoveel mogelijk in overleg geschiedt met de cliënt.

22. In het geval mee wordt gewerkt aan publiciteit zonder dat dit in het kader van de belangenbehartiging plaatsvindt, is Mous Advocatuur hierin vrij mits het belang van de cliënt met dergelijk optreden niet wordt geschaad.

Geschillen

23. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatuur is alleen Nederlands recht van toepassing.

24. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft gedragsregels voor advocaten in Nederland opgesteld. Mous Advocatuur informeert de opdrachtgever daarover indien dit van belang is voor de werkzaamheden c.q. procedure, hetzij er geschil is gerezen over het gedrag van de advocaat.

25. Indien geschillen niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen deze geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Mous Advocatuur beschikt tevens over een interne klachtenregeling, waarvan cliënten gebruik kunnen maken.

Waarneming

26. In geval van (plotselinge) afwezigheid moet een advocaat terstond vervangen kunnen worden. Daarom is op schrift vastgesteld hoe vervanging bij afwezigheid geregeld is. De cliënt wordt schriftelijk op de hoogte gesteld bij langdurige of permanente vervanging in een zaak.

27. De volgende waarnemers worden benaderd bij afwezigheid uit hoofde van een waarnemingsovereenkomst met Mous Advocatuur:

Mevrouw mr. E.C. de Vries, Jollemanhof 15 1019 GW AMSTERDAM (Algemeen) T. 06 -55380537 Mevrouw mr. G.J. Kessels, Vondellaan 51, 2300 AE Leiden (Algemeen) T. 071 - 535 80 67


Haarlem (laatstelijk bijgewerkt 9-11-2022)